Kolegijos baigimas

Kolegijos baigimas

Studijų programa baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu per baigiamojo darbo (projekto) (toliau – baigiamasis darbas) gynimą ir baigiamąjį egzaminą (kai tai nustatyta norminiuose teisės aktuose). Kolegijoje tik bendrosios praktikos slaugos ir veterinarijos studijų programų studentai be baigiamojo darbo (projekto) gynimo laiko ir baigiamąjį egzaminą, nes…

Baigiamojo darbo temą pasirenka (iš katedros siūlomo sąrašo ar ….) studentas ir ją suderina su baigiamojo darbo vadovu ir katedra.

Baigiamojo darbo pavadinimą tvirtina fakulteto dekanas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo baigiamosios profesinės veiklos praktikos pradžios.

Baigiamojo darbo struktūrą, apimtį, rengimo ir gynimo tvarką bei terminus reglamentuoja baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai.

Baigiamasis egzaminas vykdomas raštu arba raštu ir žodžiu; jei to reikalauja užduotis, egzamino metu gali būti atliekamas demonstruojamasis praktinis darbas.

Ginti baigiamąjį darbą ir laikyti baigiamąjį egzaminą studentams leidžiama dekano įsakymu ir tik studijų grafike nurodytu metu.

Baigiamasis darbas ginamas (baigiamasis egzaminas laikomas) kvalifikavimo komisijoje. kvalifikavimo komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 asmenų. Ne mažiau kaip pusę komisijos narių sudaro darbdavių atstovai, iš kurių vienas skiriamas komisijos pirmininku.

Baigusiems studijas studentams suteikiamas atitinkamos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnis arba profesinio bakalauro laipsnis ir profesinė kvalifikacija bei išduodamas profesinio bakalauro diplomas ir priedėlis. Studentui, kuris išlaikė visus studijų dalykų egzaminus bei įskaitas ir gavo įvertinimus, ne žemesnius kaip „gerai“ ir kurio studijų rezultatų įvertinimų svertinis vidurkis ne žemesnis kaip 9,0 bei kurio baigiamasis darbas (projektas) ir baigiamasis egzaminas įvertintas „labai gerai“ arba „puikiai“, išduodamas diplomas „su pagyrimu“.

Baigusieji studijas turi atsiskaityti su Kolegija.