ES projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“

ES projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“

kuriam_LT_ateiti

2010 m. specialiųjų poreikių studentai (neįgalieji) Lietuvos aukštosiose mokyklose sudarė mažiau nei 1 proc. visų studijuojančių skaičiaus. Projekto tikslas paskatinti neįgalius studentus siekti aukštojo mokslo sukuriant palankias studijų sąlygas, užtikrinant aukštųjų mokyklų paslaugų kokybę ir studijų prieinamumą.

Projekto tikslams pasiekti – numatytos 2 veiklos:

 • Tikslinių išmokų studijų prieinamumui didinti teikimas, informacinės ir fizinės aplinkos pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems studentams. Šia veikla siekiama sukurti palankią studijų aplinką specialiųjų poreikių turintiems studentams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Numatyta projekto tikslinei grupei (Lietuvos aukštosiose mokyklose studijuojantiems neįgaliesiems) skirti tikslines išmokas – 520 litų per mėnesį. Šios išmokos bus naudojamos individualiems studentų specialiesiems poreikiams studijų procese tenkinti. Projekto partneriai turės galimybę gerinti/įrengti tikslinės grupės specialiuosius poreikius tenkinančią studijų darbo vietas su specialia programine ir technine įranga, specializuotais ergonominiais baldais.
 • Švietimo pagalbos specialistų mokymai pagal neformaliojo švietimo programas. Vykdant šią veiklą bus organizuojami mokymai, skirti aukštųjų mokyklų švietimo pagalbos specialistams/darbuotojams (įskaitant mentorius). Planuojami 6 dienų mokymai po 8 akademines valandas viso projekto metu. Siekiant užtikrinti projekto partneriams teikiamų paslaugų kokybę, planuojami mokymai vyks trijuose šalies regionuose (planuojama Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje).

Projekto partneriai

 • Aleksandro Stulginskio universitetas
 • Alytaus kolegija
 • Viešoji įstaiga „Europos Humanitarinis Universitetas“
 • Kauno kolegija
 • Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
 • Kauno technikos kolegija
 • Kauno technologijos universitetas
 • Klaipėdos universitetas
 • Klaipėdos valstybinė kolegija
 • Viešoji įstaiga Kolpingo kolegija
 • Lietuvos edukologijos universitetas
 • Lietuvos kūno kultūros akademija
 • Lietuvos muzikos ir teatro akademija
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 • Marijampolės kolegija
 • Mykolo Romerio universitetas
 • Panevėžio kolegija
 • Viešoji įstaiga Socialinių mokslų kolegija
 • Šiaulių universitetas
 • Šiaulių valstybinė kolegija
 • „Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla“, UAB
 • Utenos kolegija
 • V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
 • Viešoji įstaiga Vakarų Lietuvos verslo kolegija
 • Vilniaus dailės akademija
 • Vilniaus dizaino kolegija
 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 • Vilniaus kolegija
 • Vilniaus kooperacijos kolegija, VšĮ
 • Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
 • Vilniaus universitetas
 • Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla
 • Viešoji įstaiga Vilniaus verslo kolegija
 • „Kazimiero Simonavičiaus universitetas“, UAB
 • Vytauto Didžiojo universitetas
 • Žemaitijos kolegija

 

Informacija apie tikslinių išmokų skyrimą

Tikslines išmokas turi teisę gauti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų filialų neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 • yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):
  • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
  • neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį). Norėdami gauti tikslinę išmoką studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti:

Gavusios aukščiau paminėtus studentų dokumentus aukštosios mokyklos sudaro studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos, sąrašusexl. Į sąrašus neįrašomi studentai, netinkamai pateikę prašymą ir/ar dokumentus. Sąrašus aukštosios mokyklos turi pateikti fondui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo naujo semestro pradžios.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Dokumentų formos:

 

Tikslinių išmokų skyrimą reglamentuojantys teisės aktai:

Pranešimai spaudai: