Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „Kolegijinių studijų patrauklumo stiprinimas“ straipsniai


Tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos „KOLEGINIŲ STUDIJŲ PATRAUKLUMO STIPRINIMAS" straipsniai:

1. Studijų pasirinkimo motyvai ir pasitenkinimas studijomis. Dr. Kristina Samašonok, Romualda Truncienė, Dalia Kulytė / Vilniaus kolegija
2. Servqual metodikos taikymo galimybės aukštojo mokslo institucijose: Kauno kolegijos patirtis. Doc. dr. Giedrė Adomavičienė, Rasa Tamulienė / Kauno kolegija
3. From Teaching-Centred to Learning-Centred Education. Our Experience in Issa- School of Management Assistants. Dr. Marta de Zįrraga Rodrķguez, Dr. MŖ del Mar Araluce Letamendķa and B. Mari Carmen Erviti / ISSA-School of Management Assistants (Spain)
4. Integruoto savarankiško darbo taikymas studijų procese: Kauno kolegijos kraštotvarkos fakulteto patirtis. Aušra Budrienė, Jolanta Margelienė / Kauno kolegija
5. Savarankiškas darbas profesinio bakalauro studijų procese. Dr. Aleksandra Pečiūrienė, Rozalija Radlinskaitė, Daiva Žvinakevičienė / Alytaus kolegija
6. Socialiai atsakingo asmens ir teisinės valstybės santykio problema. Daiva Petrėnaitė / Utenos kolegija
7. Filosofijos dalykas Vilniaus kolegijoje: galimybės ir iššūkiai. Daiva Treznevičiūtė / Vilniaus kolegija
8. Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto studentų socialinė kompetencija. Dr. Kristina Samašonok, Romualda Truncienė / Vilniaus kolegija
9. Kauno kolegijos studentų požiūrio į gimtosios (lietuvių) kalbos vartojimą bei raidą analizė Lietuvos aukštųjų mokyklų kontekste. Aušra Didjurgienė, Giedrė Grigonienė, Vilija Mačiulienė / Kauno kolegija
10. Sveikatos priežiūros ir socialinio darbo studijų programų studentų profesijos pasirinkimą lemiantys veiksniai. Ramutė Rimkienė, Danguolė Grūnovienė, Albina Vaičiulevičienė / Kauno kolegija
11. The Development of a Socially Responsible Personality. Jūratė Merkienė, Laima Abaravičienė, Vida Burbienė / Vilnius College of Higher Education
12. Kaip atvejo analizės metodas stiprina rinkodaros komunikacijos studijų tarpdalykiškumą? Lidija Laurinčiukienė, Indrė Radavičienė / Vilniaus kolegija
13. Holografija elektroninės leidybos studijų programoje. Stanislovas Zacharovas, Gintautas Stonys ir Edita Griškėnienė / UAB „Geola Digital", Alytaus kolegija
14. Komandinio darbo taikymas mokymo procese. Ilona Kojelytė / Vilniaus kolegija
15. Inovacijos ir pasiekimai vykdant matavimų inžinerijos šakos specialistų praktinį mokymą. Ilona Urbanavičienė, Birutė Nenortaitė, Valdas Urbanavičius / Kauno kolegija
16. Pakitusi technologinio ugdymo samprata ir daugiamatiškumas atnaujinto ugdymo turinio programose. Ilona Valantinaitė / Vilniaus kolegija
17. Individualūs mokymosi stiliai Vilniaus kolegijoje, Menų fakultete. Milda Kiškytė / Vilniaus kolegija
18. Operacijų valdymo modulio ir informacinių technologijų integracija. Prof.dr. Stanislava Stungurienė, Nijolė Filipavičienė / Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, Vilniaus kolegija
19. English for Academic Purposes (EAP) as a Tool Supporting the Internationalisation of Tertiary Education. Ph. D. Andrzej Lis / Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz
20. Europos kalbų aplanko diegimo Kauno kolegijoje patirtis. Algimantas Bagdonas, Aušra Budrienė, Irena Jankauskienė / Kauno kolegija
21. Užsienio kalbos mokymo(si) tęstinumas – iššūkis kalbų pedagogams. Jūratė Patackaitė, Violeta Žemaitienė / Vilniaus kolegija
22. TIPP COMENIUS projektas: bendraeuropinių ugdymo dimensijų paieškos. Elida Aršavskienė, Marytė Mikelionienė / Vilniaus kolegija
23. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimo tobulinimo kryptys. Doc. dr. Vitalija Gražienė / Vilniaus kolegija
24. Žinių valdymo sistemos kūrimas aukštojoje mokykloje. Dr. Natalija Šedžiuvienė, dr. Jolita Vveinhardt / Šiaulių valstybinė kolegija
25. Koleginių studijų patrauklumas tarp stojančiųjų. Dovilė Liubinienė / Vilniaus kolegija
26. Studentų ir specialybės dalykų dėstytojų mobilumas profesiniais tikslais – bendros aukštojo mokslo ir studijų erdvės kūrimo pagrindas. Nijolė Vitienė / Alytaus kolegija
27. Buhalterinės apskaitos specialistų rengimas. Nijolė Pakalnienė / Utenos kolegija
28. Kolegijoje įgytų kompetencijų taikymas maitinimo versle. Danutė Jakštienė, Danguolė Oželienė / Vilniaus kolegija
29. Utenos kolegijos studentų ir absolventų komunikacinės užsienio kalbos kompetencijos atitiktis darbo rinkos poreikiams. Rasa Jodienė, Dalia Stunžėnienė / Utenos kolegija
30. Metodinės inovacijos verslo praktinio mokymo firmų veikloje. Rima Bačiulytė / Vilniaus kolegija
31. Maisto pramonės Verslo vadybos studijų programos diplomantų profesinis pasirengimas. Zita Damalakienė, Vilija Mieliauskienė / Kauno kolegija
32. Praktikų svarba studentų kompetencijų ugdymui. Lilijana Medelienė, Aldona Petkevičienė / Vilniaus kolegija
33. Vadybos mokslo integralumas versle. Dr. Diana Lodienė / Kauno kolegija
34. Maitinimo verslo studijų absolventų integracija darbo rinkoje. Galina Stundienė / Vilniaus kolegija
35. Aukštųjų mokyklų studijų paslaugų kokybės matavimas. Rūta Tilvytienė, Irena Svetikienė / Vilniaus kolegija
36. Inovacijos svetingumo versle. Eglė Dilkienė, Danguolė Baltrūnaitė / Lietuvos restoranų ir viešbučių asociacija, Vilniaus kolegija
37. Informacinės technologijos ir jų naudojimas studijų procese. Lina Kankevičienė, Rasa Balynienė, Danutė Baravykienė / Alytaus kolegija