Studentų etikos kodeksas

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Studentų etikos kodeksas įtvirtina pagrindines etiško akademinio elgesio nuostatas, kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai, Vilniaus Kolegijos (toliau Kolegijos) statutas ir kiti teisės aktai.
2. Vilniaus kolegijos studentų etikos kodekso tikslai:
2.1. kurti demokratišką, pasitikėjimą bei kūrybingumą skatinančią atmosferą Kolegijoje;
2.2. įtvirtinti pagrindinius akademinės veiklos vertybinius principus: tiesos siekimą ir akademinę laisvę bei atsakingą naudojimąsi ja;
2.3. sutelkti Vilniaus kolegijos dėstytojus ir studentus, palaikyti ir puoselėti svarbiausias akademines vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, mokslinę bei pilietinę atsakomybę;
2.4. laikyti Vilniaus kolegijos bendruomenės veiklos etinį aspektą svarbia bet kurios veiklos sprendimo dalimi;
2.5. nubrėžti tolerancijos ribas: išryškinti akademinės etikos požiūriu vengtiną elgesį;
2.6. padėti Vilniaus kolegijos bendruomenei vertinti ir spręsti konkrečias akademinio gyvenimo situacijas, kuriose iškyla etinio pobūdžio klausimai.

II.    BENDROSIOS STUDENTŲ ETIKOS NORMOS

3. Akademinė laisvė reiškia Kolegijos bendruomenės narių teisę atvirai dėstyti savo požiūrį, necenzūruojamai išreikšti kritines idėjas. Atsakingas naudojimasis šia teise įpareigoja, kad studentai tokią pat teisę pripažintų ir kitiems bendruomenės nariams, palaikytų kritinio mąstymo tradiciją bei atviro svarstymo atmosferą Kolegijoje. Atsakingam naudojimui akademine laisve prieštarauja:
3.1. nepakantumas kitokiai dėstytojų ar studentų nuomonei bei argumentuotai kritikai;
3.2. studento teisės išsakyti ir ginti savo nuomonę priimant sprendimus, reikšmingus Kolegijos bendruomenei, jos padaliniams ar pačiam asmeniškai, ignoravimas arba sąmoningas ribojimas;
3.3. atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu ar mėginimu daryti neteisėtą poveikį Kolegijos bendruomenės nariui toleravimas;
3.4. inicijuodamas ir (ar) vykdydamas projektus, siejamus su Kolegijos vardu, siekti, kad jų rezultatai tarnautų bendriems Kolegijos interesams.
4. Pripažindami tiesą, žinojimą ir supratimą, aukščiausiomis studijų vertybėmis, tikėdamiesi pasitikėjimo ir teisingumo savųjų pasiekimo įvertinimo, Vilniaus Kolegijos studentai įsipareigoja laikytis akademinio sąžiningumo principo. Šiurkščiausiais akademinio sąžiningumo pažeidimais  laikoma:
4.1. plagijavimas — svetimų idėjų ir darbų pateikimas kaip savųjų. Būdingi plagijavimo atvejai:
4.1.1. kai svetimas tekstas pateikiamas be citavimo ženklų — kabučių arba kitokio pobūdžio išskyrimo iš viso teksto (pvz., atskira pastraipa, kursyvu);
4.1.2. kai perpasakojant arba cituojant svetimą idėją, iliustracinę medžiagą ar duomenis nenurodomas tikslus šaltinis;
4.1.3. kai nurodomas klaidingas šaltinio puslapis arba tinklalapio lankymo data;
4.2. sukčiavimas atsiskaitant už kursą ar jo dalį — kontrolinių, įskaitų, egzaminų   ir pan. mtu. Būdingi sukčiavimo atvejai:
4.2.1. kai nusirašinėjama arba leidžiama kitam nusirašinėti;
4.2.2. kai pasakinėjama, naudojamos „paruoštukės“ arba kitokios egzaminatoriaus neleistinos priemonės;
4.2.3. kai svetimas rašto darbas teikiamas kaip savas arba kai pasinaudojama kito studento darbu ar jo rezultatais atsiskaitant;
4.2.4. kai tas pats rašto darbas pateikiamas atsiskaitant už kelis kursus;
4.2.5. kai atsiskaitoma už kitą asmenį;
4.3. padirbinėjimas. Būdingi atvejai:
4.3.1. kai dėstytojo jau įvertintas rašto darbas pataisomas be dėstytojo sutiko siekiant pareikalauti aukštesnio įvertinimo;
4.3.2. kai padirbinėjami dėstytojų parašai, pažymos, kitokie dokumentai;
4.3.3. kai padirbinėjami akademinių užduočių (laboratorinių, kursinių ir kitų darbų) duomenys ar rezultatai.
4.4. pagalba kitam atliekant nesąžiningą akademinį veiksmą: plagijavimą, sukčiavimą arba padirbinėjimą.
4.5. kyšininkavimas — atlygio už akademines paslaugas siūlymas arba davimas (asmeninis ar grupinis).
5. Kolegijos bendruomenės narių santykiai grindžiami pagarbos, geranoriškumo, nešališkumo ir nediskriminavimo principais. Akademinę etiką pažeidžia:
5.1. kolegų ir dėstytojų diskriminavimas kalba ar veiksmais dėl amžiaus, lyties ar lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, taip pat diskriminavimo toleravimas;
5.2. kolegų ar dėstytojų diskriminavimas dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje ar sportinėje veikloje;
5.3. priekabiavimas prie kitų  studentų ar dėstytojų – kai dėl amžiaus, lyties ar lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka, taip pat kai toleruojamas žmogaus teises pažeidžiantis ir orumą žeminantis elgesys.
6. Studentų tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumo bei akademinio solidarumo principais. Akademinę etiką pažeidžia:
6.1. kai konkurencija tarp studentų įgyja nesąžiningas formas, dalyvaujama neteisėtuose, negarbinguose sandoriuose, nuslepiama visiems studentams skirta informacija, eskaluojami smulkmeniški konfliktai bei intrigos;
6.2. kai studentas kitų akivaizdoje nepagarbiai atsiliepia apie nedalyvaujančio studento gebėjimus, teorines pažiūras ir asmenines savybes;
6.3. kai daromas spaudimas kitam studentui siekiant nuslėpti nesąžiningus akademinius veiksmus;
6.4. kai paviešinama ar viešai aptarinėjama konfidenciali informacija apie kitą studentą;
6.5. kai Kolegijos studento vardas žeminamas sistemingai pažeidžiant akademinę drausmę.
7. Studento santykis su dėstytojais grindžiamas akademinio bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Susisaistymas neakademinio pobūdžio įsipareigojimais gali sukelti interesų konfliktą, todėl dviprasmiški santykiai su dėstytojais vengtini. Akademinei etikai prieštarauja:
7.1. siekimas užmegzti seksualinius ar intymius santykius su dėstytoju, su kuriuo sieja dėstomas kursas, kuris vadovauja tiriamajam darbui ar kitaip pasireiškiantis tiesioginis akademinis santykis;
7.2. kai daromas spaudimas dėstytojui siekiant gauti geresnį įvertinimą.
8. Kolegijos studentai įsipareigoja aukštosios mokyklos mokslinę ir kompiuterinę įrangą, biblioteką ir medžiaginius išteklius naudoti atsakingai, tausojančiai ir pagal paskirtį, be atitinkamo leidimo neplatinti už Kolegijos ribų.

III.    ETIKOS KOMITETAS

9. Studentų etikos komitetas (toliau – Komitetas) yra Studentų etikos kodekso priežiūros institucija. Etikos komiteto funkcijos:
9.1. Komitetas priima ir svarsto pareiškimus apie Kolegijos studentų  etikos pažeidimus;
9.2. Komitetas svarsto pasiūlymus tobulinti studentų etikos kodeksą. Komitetas inicijuoja kodekso papildymus, pakeitimus ar pataisas ir, pritarus Kolegijos Studentų atstovybės Prezidiumui, teikia Kolegijos  Akademinei Tarybai.
10. Komitetą sudaro penki nariai, kuriuos ne neilgesnei kaip 2 metų kadencijai, gavus Kolegijos Studentų atstovybės Prezidiumo pritarimą, Studentų atstovybės Prezidento teikimu tvirtina Kolegijos direktorius savo įsakymu .
11. Nuolatiniam Komiteto nariui baigus mokslus ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų, gavus Kolegijos Studentų atstovybės Prezidiumo pritarimą, naują Komiteto narį, Studentų atstovybės Prezidento teikimu tvirtina Kolegijos direktorius savo įsakymu.
12. Komiteto posėdžiai šaukiami gavus pareiškimą dėl etikos pažeidimų arba siekiant inicijuoti Studentų etikos kodekso papildymus, pakeitimus.
13. Pareiškimus dėl etikos pažeidimo Komitetui gali teikti kiekvienas Kolegijos akademinės bendruomenės narys. Pareiškimas yra įteikiamas Komiteto pirmininkui. Komitetas svarsto tik aiškiai suformuluotus pareiškimus su pareiškėjo vardu, pavarde, nurodant fakultetą, grupę. Anoniminiai pareiškimai nesvarstomi.
14. Pareiškimų nagrinėjimo tvarka:
14.1. pareiškimas dėl etikos pažeidimo paduodamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo pažeidimo;
14.2. pareiškimas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pareiškimo padavimo pradžios.
15. Komiteto posėdžiuose dalyvauja suinteresuoti asmenys. Svarstant atitinkamo fakulteto studento etikos pažeidimą, posėdyje turi dalyvauti to fakulteto Studentų atstovybės paskirtas Studentų atstovas.
16. Komiteto sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau nei keturi Etikos komiteto nariai.
17. Sprendimai yra priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai lemiamas yra Etikos komiteto pirmininko balsas.
18. Komiteto nutarimai skelbiami viešai. Komitetas turi teisę taikyti moralines priemones – įspėjimą žodžiu arba įspėjimą raštu.
19. Etikos komiteto sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.
20. Etikos kodeksas negali numatyti visų nepagarbos pripažintoms akademinėms vertybėms atvejų, todėl Etikos komitetas, spręsdamas konkrečius pareiškimus dėl etiškai nederamo elgesio, Studentų etikos kodekso nenumatytais atvejais gali spręsti, ar konkretus poelgis suderinamas su Studentų etikos kodekso  pripažintomis pamatinėmis akademinės etikos vertybėmis ir ar gali būti toleruojamas.
21. Etikos komitetas savo veikloje vadovaujasi Studentų etikos kodeksu, Etikos komiteto nuostatomis.

IV.    STUDENTŲ ETIKOS KODEKSO PRIĖMIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

22. Studentų etikos kodeksą tvirtina Kolegijos direktorius, gavęs Kolegijos Akademinės Tarybos pritarimą, po viešo šio projekto svarstymo Studentų atstovybėse, pritarus Kolegijos Studentų atstovybės Prezidiumui.
23. Etikos kodeksas turi būti priimtas kaip įsipareigojimas, o ne įpareigojimas.
24. Kodeksas skelbiamas viešai.
25. Už Studentų etikos kodekso priėmimą ir įgyvendinimą atsako Studentų atstovybė.