Dėstytojų etikos kodeksas

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus kolegijos dėstytojų etikos kodekso tikslai:
1.1. kurti demokratišką, pasitikėjimą bei kūrybingumą skatinančią darbo atmosferą;
1.2. sutelkti Vilniaus kolegijos dėstytojus ir studentus pripažinti, palaikyti ir puoselėti svarbiausias akademinės srities vertybes: teisingumą, sąžiningumą, pagarbą žmogui, toleranciją, profesinę, mokslinę bei pilietinę atsakomybę;
1.3. laikyti Vilniaus kolegijos bendruomenės veiklos etinį aspektą svarbia bet kurios veiklos dalimi;
1.4. nubrėžti tolerancijos ribas: išryškinti akademinės etikos požiūriu vengtiną elgesį;
1.5. padėti Vilniaus kolegijos bendruomenei vertinti ir spręsti konkrečias akademinio gyvenimo situacijas, kuriose iškyla etinio pobūdžio klausimai.

II.    BENDROSIOS ETIKOS NORMOS

2. Dėstytojų etikos kodeksas įtvirtina pagrindines etiško akademinio elgesio nuostatas, kurių tiesiogiai nereglamentuoja Lietuvos Respublikos norminiai teisės aktai, Vilniaus kolegijos (toliau Kolegijos) darbo tvarkos dokumentai bei darbo sutartys.
3. Akademinė laisvė reiškia Kolegijos bendruomenės narių teisę atvirai dėstyti savo požiūrį į studijų ir mokslinių tyrimų organizavimą ir administravimą, necenzūruojamai išreikšti konstruktyvią kritiką. Puoselėti nuostatą, kad kiekvienas Kolegijos bendruomenės narys nesijaustų kaltas dėl to, kad mąsto kitaip. Atsakingas naudojimasis šia teise reikalauja, kad dėstytojai tokią pat teisę pripažintų ir kitiems bendruomenės nariams, palaikytų kritinio mąstymo tradiciją bei atviro svarstymo atmosferą Kolegijoje. Atsakingam naudojimuisi akademine laisve prieštarauja:
3.1. nepakantumas kitokiai studentų ar kolegų nuomonei bei argumentuotai kritikai;
3.2. dėstytojo bei studento teisės išsakyti ir ginti savo nuomonę priimant sprendimus, reikšmingus Kolegijos bendruomenei, jos padaliniams ar pačiam asmeniškai, ignoravimas arba sąmoningas ribojimas;
3.3. teisės atsakyti į kritiką ar kaltinimus ignoravimas arba sąmoningas ribojimas;
3.4. dalyvavimas moksliniuose tyrimuose ar bandymuose, kurių pasekmė yra žala žmogui, gamtai, visuomenei ar kultūrai.
4. Priklausymas Kolegijos bendruomenei įpareigoja paisyti bendrųjų aukštosios mokyklos interesų, būti jai lojaliu ir pagal galimybes prisidėti prie jos keliamų studijų ir mokslinių tyrimų tikslų įgyvendinimo. Todėl etiniu požiūriu dėstytojas privalo:
4.1. laikytis Kolegijos studijų ir mokslinių tyrimų strategijos, konstruktyvią kritiką išsakyti visų pirma savo bendruomenei, jos savivaldos institucijoms;
4.2. aktyviai palaikyti akademinio sąžiningumo standartus mokymo ir mokslo tiriamojoje veikloje;
4.3. prisiimti dalį atsakomybės už sklandų savos institucijos darbą;
4.4. inicijuodamas ir (ar) vykdydamas projektus, siejamus su  Kolegijos vardu, siekti, kad jų rezultatai tarnautų bendriems Kolegijos interesams;
4.5. netoleruoti atvejų, kurie gali būti susiję su korupcija, sukčiavimu ar mėginimu daryti neteisėtą poveikį Kolegijos bendruomenės nariui;
4.6. nesinaudoti balsavimo teise, kai Kolegijos savivaldos institucijose sprendžiamas šeimos nario ar verslo partnerio finansavimo, nuobaudos skyrimo ar skatinimo klausimas;
4.7. nenaudoti Kolegijos vardo ir darbo joje politinei, religinei veiklai.
5. Kolegijos bendruomenės narių santykiai grindžiami pagarbos, geranoriškumo, nešališkumo ir nediskriminavimo principais. Akademinę etiką pažeidžia:
5.1. studentų ar kolegų diskriminavimas kalba, veiksmais ar akademiniu vertinimu dėl amžiaus, lyties ar lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, taip pat tokio diskriminavimo toleravimas;
5.2. studentų ar kolegų diskriminavimas dėl dalyvavimo politinėje, visuomeninėje, kultūrinėje ar sportinėje veikloje;
5.3. priekabiavimas prie studentų ar kolegų – kai dėl amžiaus, lyties ar lytinės orientacijos, negalios, išvaizdos, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų įžeidžiamas asmens orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka, taip pat kai toleruojamas žmogaus teises pažeidžiantis ir orumą žeminantis elgesys;
5.4. studento ar kolegos žeminimas naudojantis savo, kaip dėstytojo arba administratoriaus, viršenybe.
6. Dėstytojų tarpusavio santykiai grindžiami kolegialumo bei akademinio solidarumo principais, orientuojami į studijų bei mokslinių tyrimų kokybės ir kūrybinės atmosferos užtikrinimą. Akademinę etiką pažeidžia:
6.1. kai profesinė konkurencija tarp kolegų įgyja nesąžiningas formas, dalyvaujama neteisėtuose, negarbinguose sandoriuose, nuslepiama visiems dėstytojams skirta informacija, eskaluojami smulkmeniški konfliktai bei intrigos;
6.2. kai dėstytojas studentų akivaizdoje nepagarbiai atsiliepia apie nedalyvaujančio kolegos pedagoginius gebėjimus, pažiūras ir asmenines savybes;
6.3. kai rekomenduojant suteikti mokslo laipsnį, pedagoginį vardą, apdovanojimą ar kolegos veiklos pripažinimą kitokiomis formomis remiamasi asmeniniu ar politiniu aspektu, o ne dalykišku pateikto darbo vertinimu bei profesinėmis pretendento savybėmis;
6.4. kai daromas spaudimas kolegai ar studentui siekiant nepelnyto įvertinimo arba norint nuslėpti nesąžiningus akademinius veiksmus;
6.5. kai paviešinama ar viešai aptarinėjama konfidenciali informacija apie kolegas ar pavaldinius;
6.6. kai Kolegijos dėstytojo vardas žeminamas sistemingai pažeidžiant akademinę drausmę.
7. Kolegijos mokslinės bazės, medžiaginių išteklių naudojimas turi būti tausojantis, atsakingas ir skirtas Kolegijos, kaip institucijos, prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Šią nuostatą pažeidžia:
7.1. materialinių bei finansinių Kolegijos išteklių naudojimas politinei veiklai, privačiam verslui ar veiklai, nesusijusiai su dėstytojo darbu;
7.2. piktnaudžiavimas Kolegijos ištekliais vykdant projektus;
7.3. Kolegijos nuosavybės niokojimas dėl piktavališkumo ar dėl aplaidumo.

III.    MOKOMOSIOS VEIKLOS ETIKA

8. Dėstytojo santykis su studentais grindžiamas akademinio bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Susisaistymas neakademinio pobūdžio įsipareigojimais gali sukelti interesų konfliktą, todėl dviprasmiški santykiai su studentais vengtini. Akademinei etikai prieštarauja:
8.1. siekimas užmegzti seksualinius ar intymius santykius su studentu, su kuriuo sieja dėstomas kursas, vadovavimas tiriamajam darbui ar kitaip pasireiškiantis tiesioginis akademinis santykis;
8.2. dėstytojo vaidmens prisiėmimas šeimos nario, artimo draugo, verslo partnerio atžvilgiu (egzaminavimas, vadovavimas rašto darbams ir pan.) tais atvejais, kai esama galimybės išvengti tokio vaidmens;
8.3. tiesioginių ir netiesioginių dovanų, neakademinio pobūdžio paslaugų arba akademinio pobūdžio paslaugų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su studijuojamais kursais, reikalavimas arba priėmimas iš studentų.
9. Studento žinių bei įgūdžių vertinimas turi būti teisingas, sąžiningas, suderintas su dėstomo kurso tikslais:
9.1. dėstytojas turi principingai reaguoti į studentų nesąžiningumo atvejus, tokius kaip plagijavimas, nusirašinėjimas, duomenų falsifikavimas, egzaminų ar įskaitų rezultatų klastojimas, naudojimasis pašaline pagalba egzamino ar įskaitos metu, svetimo rašto darbo pateikimas kaip savo, uždarbiavimas rašant rašto darbus kitiems studentams, vieno kurso rašto darbo pateikimas atsiskaitant už kitą kursą ir kita;
9.2. dėstytojas turi mažinti galimybę studentų akademiniam nesąžiningumui atsiskaitymų metu;
9.3. negalima primygtinai reikalauti asmeninio pobūdžio informacijos iš studento grupinėse diskusijose, juo labiau sieti tokio pobūdžio informacijos pateikimą su žinių įvertinimu;
9.4. atsiskaitymas už kursą negali būti siejamas su studentų dalyvavimu (nedalyvavimu) dėstytojui priimtinoje (nepriimtinoje) politinėje ar visuomeninėje veikloje.
9.5. dėstytojui rekomenduojama organizuoti studento žinių ir gebėjimų vertinimą tik tada, kai patalpoje yra daugiau nei vienas studentas. Jeigu tuo metu, kai atliekamas vertinimas, patalpoje yra tik vienas studentas, dalyko dėstytojas (egzaminatorius) gali pakviesti katedros atstovą, kitą dėstytoją ar studentų atstovą.
10. Pasitikėjimo atmosferai kenkia konfidencialios informacijos apie studentą paviešinimas. Informacijos konfidencialumo principas reikalauja:
10.1. nenaudoti privataus pobūdžio informacijos apie studentą be jo sutikimo kaip mokymo ar tyrimo medžiagos;
10.2. užtikrinti, kad autorizuotos pastabos ir komentarai apie studento rašto darbą, nepateiktą viešam gynimui, nebūtų prieinami tretiesiems asmenims.

IV.    MOKSLINĖS TIRIAMOSIOS VEIKLOS ETIKA

11. Mokslinė veikla turi būti grindžiama sąžiningo tyrimo ir tiesos siekimo idealais. Tokią nuostatą pažeidžia:
11.1. empirinio tyrimo duomenų padirbinėjimas arba manipuliavimas jais;
11.2. sąmoningas gautų duomenų, prieštaraujančių tyrimo hipotezei, nutylėjimas;
11.3. sąmoningai klaidinantis informacijos apie empirinio tyrimo metodiką pateikimas;
11.4. empirinio tyrimo duomenų, kompiuterių programų, empirinės medžiagos pavyzdžių, rankraščio nelegalus naudojimas arba sąmoningas sugadinimas;
11.5. plagijavimas, t.y. svetimo teksto, idėjos arba išradimo pateikimas kaip savo;
11.6. nepamatuotas bendraautorystės primetimas kolegoms ar pavaldiniams;
11.7. mokslinei veiklai talkinusių žmonių arba organizacijų įnašo neigimas arba nutylėjimas;
11.8. nekorektiškas, tendencingas kolegos darbo kritikavimas ir sąmoningas menkinimas dėl asmeninės antipatijos, konkurencijos, politinių ar kitokių su vertinamo mokslinio darbo profesionalumu nesusijusių motyvų.

V.    ETIKOS KOMITETAS

12. Etikos komitetas (toliau – Komiteto) yra Dėstytojų etikos kodekso priežiūros institucija. Etikos komiteto funkcijos:
12.1. Komitetas priima ir svarsto pareiškimus apie Kolegijos dėstytojų etikos pažeidimus;
12.2. Komitetas svarsto pasiūlymus tobulinti Dėstytojų etikos kodeksą. Komitetas inicijuoja kodekso papildymus, pakeitimus ar pataisas ir teikia Kolegijos Akademinei Tarybai.
13. Komitetą sudaro penki nuolatiniai nariai, kuriuos ne ilgesnei kaip 5 metų kadencijai skiria Kolegijos direktorius savo įsakymu, gavęs Kolegijos Akademinės tarybos pritarimą. Komiteto pirmininką skiria Kolegijos direktorius savo įsakymu.
14. Nuolatiniam Komiteto nariui išėjus iš darbo ar dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų Kolegijos direktorius savo įsakymu, gavęs Kolegijos Akademinės tarybos pritarimą, paskiria naują Komiteto narį.
15. Komiteto posėdžiai šaukiami gavus pareiškimą dėl etikos pažeidimų arba siekiant inicijuoti Dėstytojų etikos kodekso papildymus, pakeitimus.
16. Pareiškimus dėl etikos pažeidimo Komitetui gali teikti kiekvienas Kolegijos akademinės bendruomenės narys. Pareiškimas yra įteikiamas Komiteto pirmininkui. Komitetas svarsto tik aiškiai suformuluotus pareiškimus su pareiškėjo vardu, pavarde, nurodant, einamas pareigas, fakultetą. Anoniminiai pareiškimai nesvarstomi.
17. Pareiškimų nagrinėjimo tvarka:
17.1. Pareiškimas dėl etikos pažeidimo paduodamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo pažeidimo.
17.2. Pareiškimas išnagrinėjamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pareiškimo padavimo pradžios.
18. Komiteto posėdžiuose dalyvauja suinteresuoti asmenys. Svarstant atitinkamo fakulteto dėstytojo etikos pažeidimą, posėdyje turi dalyvauti to fakulteto paskirtas atstovas.
19. Komiteto sprendimai yra teisėti, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau nei keturi Etikos komiteto nuolatiniai nariai.
20. Sprendimai yra priimami paprasta balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai lemiamas yra Etikos komiteto pirmininko balsas.
21. Jeigu nusprendžiama, kad dėstytojo elgesys pažeidžia Dėstytojų etikos kodeksą, Komitetas apie savo sprendimą informuoja atitinkamo fakulteto dekaną. Etikos  komiteto sprendimas yra skelbiamas viešai.
22. Etikos komiteto nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio priimant sprendimą dėl darbo sutarties pratęsimo, dėl darbuotojo skyrimo į aukštesnes pareigas, atestacijos metu bei kitais atvejais.
23. Etikos kodeksas negali numatyti visų nepagarbos pripažintoms akademinėms vertybėms atvejų, todėl Etikos komitetas, spręsdamas konkrečius pareiškimus dėl etiškai nederamo elgesio, Dėstytojų etikos kodekso nenumatytais atvejais gali spręsti, ar konkretus poelgis suderinamas su Dėstytojų etikos kodekso pripažintomis pamatinėmis akademinės etikos vertybėmis ir ar gali būti toleruojamas.
24. Etikos komitetas savo veikloje vadovaujasi Dėstytojų etikos kodeksu.

VI.    DĖSTYTOJŲ ETIKOS KODEKSO PRIĖMIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

25. Dėstytojų etikos kodeksą, pritarus Kolegijos Akademinei tarybai, tvirtina Kolegijos direktorius.
26. Dėstytojų etikos kodeksas skelbiamas viešai.