Faktai ir skaičiai

FAKTAI IR SKAIČIAI

Studentai

2016 m. spalio 1 d. duomenimis Vilniaus kolegijoje studijuoja 6732 studentai.

2016 m. į pirmą kursą priimti 2476 studentai. Iš jų į valstybės finansuojamas vietas priimti 1742 (70,4 proc.). Vilniaus kolegijos studijų programas pasirinko 31 „šimtukininkas“ (per brandos egzaminus gavęs bent vieną 100 balų įvertinimą).

61,8 proc. visų studentų sudaro merginos, 38,2 proc. – vaikinai.

74,7 proc. studentų studijas finansuoja valstybė, likusieji už studijas moka savo lėšomis.

37 studentai, studijuojantys savo lėšomis, gauna studijų stipendiją, kurios dydis lygus studijų kainai.

34 studentai gauna tikslinį finansavimą.

606 studentai gauna skatinamąją stipendiją ir dar 138 – vardines, rėmėjų ar tikslines stipendijas.

195 studentai studijuoja anglų kalba.

Didžiausia studentų dalis (58,5 proc.) yra  19-21 metų amžiaus grupėje. Jauniausiam studentui – 17 metų, o amžiaus grupėje nuo 50 iki 60 metų yra 20 studentų.

Visą studijų programą studijuoja 63 studentai užsieniečiai.

2016 m. studijas baigė 1544 studentai.

Per visą Vilniaus kolegijos gyvavimo laikotarpį kolegiją baigė 30588 absolventai; iš jų koleginių studijų programas baigė 26979 absolventai.

Studijos

Vilniaus kolegija 2016-2017 m. m. vykdo studijas pagal 46 pirmosios pakopos koleginių studijų programas.

9 studijų programos gali būti vykdomos ir nuotoliniu būdu, o 8 – ir anglų kalba.

Sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis arba – profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, jei įgyjama valstybės reglamentuojama profesinė kvalifikacija (pedagogas, bendrosios praktikos slaugytojas, dietistas, biomedicinos technologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, veterinarijos felčeris).

Praktikos ir praktinis mokymas sudaro ne mažiau kaip trečdalį studijų programos apimties.

Vilniaus kolegijos studentai praktikas atlieka kolegijoje ir Lietuvos bei užsienio įstaigose ir įmonėse. Praktikos kolegijoje, priklausomai nuo studijų programos, vyksta praktinio mokymo centruose, praktinio mokymo firmose, laboratorijose, kompiuterių klasėse. Praktikos už kolegijos ribų atliekamos Lietuvos ir užsienio įstaigose, verslo organizacijose, pramonės įmonėse, gydymo įstaigose, vaikų darželiuose, mokyklose ir pan.

Kolegijoje įskaitomi studento ankstesnio mokymosi kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje pasiekimai.

Vilniaus kolegija, remdamasi Mokymosi visą gyvenimą nuostatomis, vykdo neformaliojo suaugusiųjų  švietimo programas, kvalifikacijos kėlimo kursus ir pan.

2015-2016 mokslo metais 1954 Lietuvos gyventojai dalyvavo kolegijoje organizuotuose neformaliojo suaugusiųjų  švietimo renginiuose.

Kolegijoje asmens prašymu gali būti vertinami ir pripažįstami jo pasiekimai įgyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu.

Studijų kokybė

Vilniaus kolegijoje yra įdiegta ir plėtojama vidinė kokybės vadybos sistema. Ši sistema laiduoja tinkamą kokybę įgyvendinant Kolegijos misiją ir Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategijos iki 2020 metų tikslus.

Vilniaus kolegijos veiklos vertinimas buvo atliktas 2014 m. rugsėjo 30 – spalio 2 d. Studijų kokybės vertinimo centro pavedimu Kolegijos veiklą vertino tarptautinė ekspertų grupė sudaryta iš Dr. Richard Mischak (Austrija), Dr. Fredy Sidler (Šveicarija), Klemen Šubic (Slovėnija), Lex Stomp (Nyderlandai), Karl Agius (Kipras), Danguolė Kiznienė (Lietuva).

Institucinio vertinimo metu buvo vertintos veiklos sritys: Strateginis valdymas; Studijos ir mokymasis visą gyvenimą; Mokslo ir meno taikomoji veikla; Poveikis regionų ir visos šalies raidai. Taip pat buvo atsižvelgta į Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2014 m. rugpjūčio 14 d. išvadą apie Vilniaus kolegijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams    

Visos Vilniaus kolegijos veiklos sritys buvo įvertintos teigiamai.

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. SV6-8 Vilniaus kolegija akredituota maksimaliam laikotarpiui – 6 metams.

Dėstytojai

2016 m. spalio 1 d. duomenimis Vilniaus kolegijoje dirba 474 dėstytojai. Iš jų 1 proc. sudaro profesoriai, 14 proc. – docentai, 79 proc. – lektoriai ir 6 proc. – asistentai. 70 dėstytojų turi mokslo laipsnį, 8 yra pripažinti menininkai.

28 dėstytojai studijuoja doktorantūroje.

Infrastruktūra

Vilniaus kolegijos padaliniai įsikūrę 11-je pastatų. Kolegija patikėjimo teise valdo virš 100000 kv. m. pastatų bendro ploto.

Kolegijos studentai apgyvendinami 8 bendrabučiuose.

Vilniaus kolegijoje veikia virš 70 laboratorijų ir praktinio mokymo centrų, kuriuose studentai ir dėstytojai atlieka įvairaus pobūdžio tyrimus, mokslo, meno ir verslo projektus.

Vilniaus kolegijos bibliotekos fonduose yra 212227 fiz. vnt. 51,4 tūkst. pavadinimų leidinių (dokumentų).

Per metus įsigyta 2795 fiz. vnt. 867 pavadinimų leidinių, prenumeruota 206 komplektai 143 pavadinimų periodinių leidinių.

Vilniaus kolegijos skaityklose yra 253 darbo vietos, o internetinėse skaityklose – 81 darbo vieta.

Vilniaus kolegijos kompiuterių tinkle yra 1728 kompiuterizuotos ir mobilios darbo vietos, iš jų 1220 kompiuterių naudojami studijų tikslais.