Faktai ir skaičiai

FAKTAI IR SKAIČIAI

Studentai

2015 m. spalio 1 d. duomenimis Vilniaus kolegijoje studijuoja 6793 studentai.

2015 m. į pirmą kursą priimti 2429 studentai. Iš jų į valstybės finansuojamas vietas priimti 1694 (70 proc.). Vilniaus kolegijos studijų programas pasirinko 30 „šimtukininkų“ (per brandos egzaminus gavusių bent vieną 100 balų įvertinimą).

62,5 proc. visų besimokančiųjų sudaro merginos, 37,5 proc. – vaikinai.

75,4 proc. studentų studijas finansuoja valstybė, likusieji už studijas moka savo lėšomis.

32 studentai, studijuojantys savo lėšomis, gauna studijų stipendiją, kurios dydis lygus studijų kainai.

10 studentų gauna tikslinį finansavimą.

636 studentai gauna skatinamąją stipendiją ir dar 105 – vardines, rėmėjų ar tikslines stipendijas.

174 studentai studijuoja anglų kalba.

Didžiausia studentų dalis (20 proc.) yra 19 – 21 metų. Jauniausiems dviem studentams yra 17 metų, o amžiaus grupėje nuo 50 iki 65 metų yra 21 studentas.

Visą studijų programą studijuoja 42 studentai užsieniečiai.

2015 m. studijas baigė 1535 studentai.

Per visą Vilniaus kolegijos gyvavimo laikotarpį kolegiją baigė 29044 absolventai; iš jų koleginių studijų programas baigė 25435 absolventai.

Studijos

Vilniaus kolegija 2015-2016 m. m. vykdo studijas pagal 45 koleginių aukštųjų studijų programas.

9 studijų programos gali būti vykdomos ir nuotoliniu būdu, o 7 – ir anglų kalba.

Vykdomos studijų programos priskirtos biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų ir meno studijų sritims.

Sėkmingai baigusiems studijas suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis arba – profesinio bakalauro laipsnis ir kvalifikacija, jei įgyjama valstybės reglamentuojama profesinė kvalifikacija (pedagogas, bendrosios praktikos slaugytojas, dietistas, biomedicinos technologas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, veterinarijos felčeris).

Studijų programose praktikos ir praktinis mokymas sudaro ne mažiau kaip trečdalį studijų programos apimties.

Vilniaus kolegijos studentai praktikas atlieka kolegijoje ir Lietuvos bei užsienio įstaigose ir įmonėse. Praktikos kolegijoje, priklausomai nuo studijų programos, vyksta praktinio mokymo centruose, praktinio mokymo firmose, laboratorijose, kompiuterių klasėse. Praktikos už kolegijos ribų atliekamos Lietuvos ir užsienio įstaigose, verslo organizacijose, pramonės įmonėse, gydymo įstaigose, vaikų darželiuose, mokyklose ir pan.

Kolegijoje įskaitomi studento ankstesnio mokymosi kitoje Lietuvos ar užsienio aukštojoje mokykloje pasiekimai.

Vilniaus kolegija, remdamasi Mokymosi visą gyvenimą nuostatomis, teikia Lietuvos gyventojams paslaugas, skirtas darbo kvalifikacijai įgyti, tobulinti ar persikvalifikuoti, vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, kvalifikacijos kėlimo kursus ir pan.

2014-2015 mokslo metais 1074 Lietuvos gyventojai kėlė kvalifikaciją arba persikvalifikavo dalyvaudami neformaliojo suaugusiųjų švietimo programose ir kursuose.

Kolegijoje asmens prašymu gali būti vertinami ir pripažįstami jo pasiekimai įgyti neformaliojo mokymosi ir savišvietos būdu.

Studijų kokybė

Vilniaus kolegijoje yra įdiegta ir plėtojama vidinė kokybės vadybos sistema. Ši sistema laiduoja tinkamą kokybę įgyvendinant Kolegijos misiją ir Vilniaus kolegijos integruotos plėtros strategijos iki 2020 metų tikslus.

Vilniaus kolegijos veiklos vertinimas buvo atliktas 2014 m. rugsėjo 30 – spalio 2 d. Studijų kokybės vertinimo centro pavedimu Kolegijos veiklą vertino tarptautinė ekspertų grupė sudaryta iš Dr. Richard Mischak (Austrija), Dr. Fredy Sidler (Šveicarija), Klemen Šubic (Slovėnija), Lex Stomp (Nyderlandai), Karl Agius (Kipras), Danguolė Kiznienė (Lietuva).

Institucinio vertinimo metu buvo vertintos veiklos sritys: Strateginis valdymas; Studijos ir mokymasis visą gyvenimą; Mokslo ir meno taikomoji veikla; Poveikis regionų ir visos šalies raidai. Taip pat buvo atsižvelgta į Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro 2014 m. rugpjūčio 14 d. išvadą apie Vilniaus kolegijos realiųjų išteklių atitiktį minimaliems studijų sąlygų ir organizavimo kokybės reikalavimams    

Visos Vilniaus kolegijos veiklos sritys buvo įvertintos teigiamai.

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. SV6-8 Vilniaus kolegija akredituota maksimaliam laikotarpiui – 6 metams.

Dėstytojai

2015 m. spalio 1 d. duomenimis Vilniaus kolegijoje dirba 473 dėstytojai. Iš jų 0,4 proc. sudaro profesoriai, 13,5 proc. – docentai, 80,6 proc. – lektoriai ir 5,5 proc. – asistentai. 61 dėstytojas turi mokslo laipsnį ir 11 yra pripažinti menininkai.

29 dėstytojai studijuoja doktorantūroje.

Infrastruktūra

Vilniaus kolegijos padaliniai įsikūrę 11-je pastatų. Kolegija patikėjimo teise valdo virš 100000 kv. m. pastatų bendro ploto.

Kolegijos studentai apgyvendinami 8 bendrabučiuose.

Vilniaus kolegijoje veikia virš 70 laboratorijų ir praktinio mokymo centrų, kuriuose studentai ir dėstytojai atlieka įvairaus pobūdžio tyrimus, mokslo, meno ir verslo projektus.

Vilniaus kolegijos bibliotekos fonduose yra 222,5 tūkst. egzempliorių ir 54 tūkst. pavadinimų leidinių (dokumentų). Per metus įsigyta 3057 vnt. leidinių, prenumeruota 165 pavadinimų (268 egz.) periodinių leidinių. Prenumeruojama 18 duomenų bazių.

Vilniaus kolegijos skaityklose yra 256 darbo vietos, o internetinėse skaityklose – 110 darbo vietų.

Visame Vilniaus kolegijos kompiuterių tinkle yra 1712 kompiuterizuotų ir mobilių darbo vietų, iš jų 1144 kompiuteriai naudojami mokymo tikslais.