Erasmus logoForum logo

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete 2016 m. sausio 21-22 d. lankėsi tarptautinio projekto „Forum ROMAnum – Interactive Theatre Games Inclusing Roma Minorities“ svečiai iš Bulgarijos, Italijos ir Vengrijos. Projekto partnerius pasveikino PDF dekanė Vaiva Juškienė, kuri palinkėjo projekto grupės nariams produktyvaus darbo  ir gerų rezultatų.

Pirmojo susitikimo metu projekto vadovas Mikas Balkevičius pristatė tikslus, uždavinius, veiklos tvarkaraštį, finansų administravimo dalykus. Projekto partneriai susitarė dėl tolesnės veiklos programos, kuri bus įgyvendinama per artimiausius pusę metų.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas įgyvendina „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programos projektą „Forum-Romanum“ (2015-1-LT01-KA204-013494) koordinatoriaus teisėmis. Projekto šalys-partnerės Vengrija (MOSTart Nemzetkozi Kulturalis Kozcelu Egyesulet); Bulgarija (United Youth Council Association) ir Italija (Associazione Nazionale per la Promozione e la Ricerca della Cultura Teatrale nella Scoula e nel Sociale).

Projekto tikslas – sukurti metodinius instrumentus, skirtus edukacinių veiklų organizavimui su romų bendruomenės atstovais, panaudojant teatrinius žaidimus ir inscenizacijas. Projekto metu kuriami  inscenizacijų ir žaidimų organizavimo metodiniai gidai, kurie bus skirti socialinių pedagogų ir specialiųjų centrų  darbuotojams, dirbantiems su romų bendruomenėmis. Parengta medžiaga padės organizuoti metodinę pagalbą, siekiant palengvinti komunikaciją su romų bendruomenės atstovais bei geriau suprasti ir spręsti romų bendruomenės problemas.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Socialinės pedagogikos programos dėstytojams ir studentams ši projektinė patirtis padės geriau organizuoti neformaliojo mokymosi veiklas dirbant su romų vaikais specialiuose dienos centruose, didaktiškai praturtinant jų ugdymosi procesą.

Projekto vadovas
dr. Mikas Balkevičius

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto projektų vadovas Mikas Balkevičius 2016 sausio 14–18 d. dalyvavo pirmajame „Erasmus+“ strateginių partnerysčių programos projekto „SUSTAIN YOUR LIFE THROUGH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP“ (Nr. 2015-2-IT03-KA205-005954) susitikime Palerme (Italija). Šiame projekte Sveikatos priežiūros fakultetas dalyvauja partnerio teisėmis kartu su kitomis ES šalimis, tokiomis kaip: Italija (ROCCA DI CERERE), Portugalija (Freguesia de Cascais e Estoril), Rumunija (Domino association), Ispanija (CONSULTA EUROPA) ir Olandija (Hogeschool Rotterdam). Projektą koordinuoja organizacija „PRISM“ (Italija).

Šio projekto tikslas – paskatinti socialinio verslininkiškumo plėtrą projekto partnerių šalyse parengiant atitinkamos srities socialinių verslininkiškumo mentorių, kurie būtų pasirengę inicijuoti naujas socialinio verslo iniciatyvas projekto partnerinėse šalyse. Projektas taip pat siekia integruoti socialinio verslo idėjas organizuojant formaliojo ir neformaliojo mokymosi veiklas projekto partnerių šalyse.

Lietuvoje socialinio verslininkiškumo iniciatyvos daugiausia realizuojamos per mokesčių lengvatas darbdaviams, įdarbinantiems neįgaliuosius, ar socialinę atskirtį kenčiančius asmenis. Taip pat socialinio verslininkiškumo iniciatyvos skatinamos steigiant ne į žemės ūkio veiklas orientuotas verslo struktūras kaime. Tačiau socialinio verslo iniciatyvos Lietuvoje nėra pakankamai išplėtotos lyginant su Vakarų Europos ir Skandinavijos valstybėmis. Todėl svarbu skatinti socialinio verslininkiškumo idėjas organizuojant projektus siekiant integruoti socialinio verslo organizavimo kompetencijas formaliojo ir neformaliojo mokymo programose.

Sveikatos priežiūros fakultetas, realizuodamas projekto tikslus, sieks integruoti savo studijų programose siekinius, susijusius su socialiniu verslininkiškumu, bei formaliojo/neformaliojo mokymosi veiklų metu parengti mentorius, kurie bus pasirengę populiarinti socialinio verslininkiškumo iniciatyvas sveikatos priežiūros sektoriuje Lietuvoje.

„Erasmus+“ Jaunimo strateginių partnerysčių projekto (K2) trukmė – 2 metai (2015–2017). Jo metu bus parengta metodinė medžiaga apie socialinio verslininkiškumo veiklos metodikas sveikatos priežiūros sektoriuje, apmokyta daugiau kaip 12 socialinio verslininkiškumo mentorių, integruoti laisvai pasirenkami moduliai apie socialinį verslininkiškumą Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programose bei išpopuliarintos socialinio verslininkiškumo idėjos nacionaliniu lygiu.

dr. Mikas Balkevičius,
SPF projektų vadovas

Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas – draugiškas neįgaliesiems fakultetas, kuris vadovaujasi lygių galimybių visiems ir nediskriminavimo principais. Fakultetas laikosi tvirtos pozicijos, jog negalia –  nėra kliūtis studijuoti aukštojoje mokykloje, siūlo lanksčias studijas, atsižvelgia į kiekvieno studento individualius poreikius. Vilniaus kolegijoje taikomas šiuolaikinių studijų būdas – nuotolinės studijos – užtikrina žinių įgijimą norimu tempu neišeinant iš namų tiems, kurie neturi galimybės studijuoti įprastai.

Sausio 26-ąją Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultete viešėjo asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė Dovilė Juodkaitė, administracijos direktorė Henrika Varnienė bei projektų vadovė Lina Gulbinė.  Susitikimo su Fakulteto dekane metu buvo aptarti neįgaliųjų studentų socialinio integravimo, socialiai atsakingo verslo klausimai, svarstytos bendradarbiavimo galimybės: studentų praktikų, jų tiriamųjų darbų, bendrų projektų perspektyvos. Abiem šalims priimtinas tolesnio bendradarbiavimo formas Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakultetas ir asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ planuoja įforminti sutartimi jau artimiausiu metu.

Kasmet Verslo vadybos fakultete studijuojantys neįgalieji studentai, kurių darbingumo lygis yra lygus ar mažesnis nei 45 proc., naudojasi Neįgaliųjų reikalų departamento prie SAMD teikiama finansine parama. Taip pat fakultete studijuojantys neįgalieji pagal Valstybinio studijų fondo ir Europos socialinio fondo agentūros vykdomą 3-jų metų trukmės projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ gavo ir tikslines išmokas studijų reikmėms, būtinoms studijų prieinamumui, didinti.

NUOTRAUKA2

2016 m. sausio 22 d. Vilniaus kolegijos dėstytojos ir studentai dalyvavo Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos karjeros dienų renginyje „Mokausi profesijos gyvai“. Į renginį susirinko daugelio Lietuvos aukštųjų mokyklų atstovai: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Šiaulių universitetas, Kauno technikos kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija, Panevėžio, Kauno, Utenos kolegijos.

Šių metų renginio idėja – profesinės dirbtuvės. Susitikimų metu mokiniams studijų programos buvo pristatytos iš praktinės pusės, patraukliai ir įdomiai pristatant karjeros galimybes, siekta, kad susitikimų metu mokiniai būtų pamatę, sužinoję ar išmokę ko nors naujo.

Renginyje savo sėkmės istorijas mokiniams pristatė įvairių įmonių atstovai: ISM studentė, verslininkė Indrė Varnaitė, Rasa Murauskaitė, radijo stoties M-1 laidos vedėja, UAB „Pasvalio knygos“ direktorė Inga Krapavickienė ir kiti.

Vilniaus kolegiją atstovavo Ekonomikos fakulteto dėstytoja D. Malakaitė kartu su studentais R. Klimavičiūte ir R. Razumu ir Agrotechnologijų fakulteto dėstytojos D. Židonytė ir J. Lazdauskienė kartu su laborante V. Budrevičiūte ir studente G. Slavinskaite. Agrotechnologijų fakulteto atstovės mokiniams pristatė fakultete vykdomas studijų programas ir išsamiai papasakojo apie kuruojamas studijų programas Cheminės analizė ir Maisto technologija paruošę demonstracines paskaitas – praktinius užsiėmimus: „Chemija kaip maisto gaminimas, tik nelaižykite šaukšto“ ir „Spalvotų makaronų gamybos technologija ir kai kurių kokybės rodiklių nustatymas“. Po studijų programų pristatymo mokiniai turėjo galimybę titrimetriniu metodu nustatyti vitaminą C vaisių sultyse, refraktometru nustatyti cukraus kiekį gaiviuosiuose gėrimuose, įvertinti kai kuriuos makaronų kokybės rodiklius. Agrotechnologijų fakulteto dėstytojoms mielai asistavo gimnazijos mokytoja N. Augustonytė. Mokytoja ir mokiniai liko patenkinti demonstraciniais praktiniais užsiėmimais, po jų mokiniai neskubėjo skirstytis: kai kurie norėjo paeksperimentuoti, kitus domino studijų perspektyvos. Tikimės, kad tai palengvino mokinių apsisprendimą renkantis profesiją.

ATF lektorės J. Lazdauskienė, D. Židonytė

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto Edukacijos centras neseniai įsteigė vaikų darželį „Vikutis“, kuris duris atvers jau vasarį. Tai pirmasis ir kol kas vienintelis darželis, veiksiantis šioje aukštojoje mokykloje.

„Vikutis“ vykdys neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą, skirtą vaikams nuo 3 iki 7 metų. Pedagogikos fakulteto aplinka, vaiko pažinimo ir ugdymo(si) kabinetai, laboratorijos, biblioteka, fakulteto sodas, kiemas, sporto aikštelė, ikimokyklinio ugdymo priemonės suteiks daug galimybių darželio vaikų įvairiapusiam ugdymui(si).

Ugdymo įstaiga atvira visiems: skirtingų poreikių ir galių, įvairių tautybių, skirtingos socialinės, kultūrinės patirties vaikams, šeimoms, bendruomenei. Daug dėmesio bus skiriama sėkmingam kitakalbių, dvikalbių vaikų ugdymui. Nepažeidžiant prigimtinės vaikų teisės į gimtąją kalbą, bus sudarytos palankios sąlygos valstybinės lietuvių kalbos įgūdžiams plėtoti. Ugdymas vyks lietuvių kalba. Kiekvienas vaikas turės vyresnįjį draugą/asistentą. Vaikų draugais taps pažangiausi vaikystės pedagogikos studijų programos studentai.

Vaikų darželyje „Vikutis“ bus organizuojami įvairūs būreliai. Atsiradus poreikiui, vaikai galės lankyti ir komunikacijos anglų bei vokiečių kalbomis būrelius.

Baldeliai ir įrengimai darželio grupėse išdėstyti taip, kad vaikai galėtų nevaržomai ir saugiai judėti. Vaikai galės patys kurti mobilias erdves iš aplinkoje esančių daiktų ir priemonių. Bus siekiama, kad patys vaikai būtų aktyvūs aplinkos kūrėjai ir jaustųsi joje šeimininkai, galintys keisti ar pritaikyti grupės erdvę savo sumanymams.

Lauko aikštelėje sumontuoti saugūs mediniai sporto įrenginiai, įrengta poilsio zona, dengta smėlio dėžė, pavėsinė, įrengta sporto aikštelė. Sukurtas takelis/labirintas pėdų mankštai, supiltas kalnelis vaikų žaidimams, sukastos daržo lysvės, parengtos prieskoninių ir vaistažolinių augalų bei javų auginimo dėžės.

„Vikučio“ buveinę supa puikus senas obelų sodas, kuriame vaikai galės praleisti nemažą dalį laiko. Vasaros metu čia bus rengiamos stovyklėlės, statomos palapinės. Darželį supa unikali Naujosios Vilnios gamta, daug žalumos – Pavilnio parkas, Barsūkinės miškas, Ąžuolijos miško parkas ir Žaliakalnio parkas. Tai puiki galimybė „Vikučio“ vaikams leistis į ekskursijas, būti gamtoje – tyrinėti, pažinti, kurti.

Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete įsikūręs Edukacijos centras teiks ir kitas paslaugas: valandinę vaikučių priežiūrą; pradinukų priežiūrą; organizuos vaikų gimtadienio šventes; siūlys „tėvų savaitgalius“ (vaikučių priežiūrą ir savaitgaliais); organizuos skirtingo amžiaus vaikams skirtas stovyklas; rengs išvykas ir vykdys kitą edukacinę veiklą. Bus siūlomos logopedo, socialinio pedagogo, psichologo ir kitų specialistų konsultacijos; organizuojami įvairūs būreliai.

2016 m. sausio 22 d. Ekonomikos fakultete buvo organizuojami tęstiniai ekonomikos mokytojų mokymai, kurių tema „Makroekonominiai rodikliai, jų vertinimas“. Mokymų metu seminaro dalyviai nagrinėjo makroekonominių rodiklių kaitos tendencijas ir perspektyvas, susipažino su ekonominių rodiklių vertinimo metodikomis bei išmoko atrinkti patikimus makroekonominius rodiklius skirtingose duomenų bazėse. Mokymuose dalyvavo Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinio rengimo mokyklų ekonomikos mokytojai.

Įžanginį žodį tarė ir visus susirinkusiuosius pasveikino Ekonomikos katedros vedėja D. Prūsaitienė. Seminarą pradėjo Lietuvos statistikos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Birutė Stolytė. Lektorė paaiškino, kaip iš didelio kiekio ekonominių rodiklių duomenų bazių atrasti tinkamiausią variantą. Antrąją seminaro paskaitą „Makroekonominių rodiklių vertinimas“ skaitė Lietuvos statistikos departamento Metodologijos ir kokybės skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Kiriliauskaitė. AB SEB bankas vyriausiasis analitikas Tadas Povilauskas apžvelgė Lietuvos bendrojo vidaus produkto didžiąsias sudedamąsias dalis: prekybą, transportą ir pramonę. Taip pat paskaitos metu buvo paminėtos pasaulinės makroekonominių rodiklių kaitos tendencijos bei jų įtaka Lietuvai.

Tikimės, kad seminaro metu išgirsta informacija mokymų dalyviams padėjo atsakyti į daugelį ekonominių klausimų!

Santa Mirauskienė, EKF vadybininkė